INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA - II STOPIEŃ
Inżynieria bezpieczeństwa (II stopnia; magister inżynier)

Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa odbędzie się w terminie: 5-23 lutego 2018 r. Zajęcia rozpoczynają się od 1.03.2018 i trwają trzy semestry. Jest to kierunek adresowany do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów I-go stopnia oraz posiadają kwalifikacje i kompetencje określone w szczegółowych warunkach rekrutacji. Komisja Rekrutacyjna mieści się w Sekretariacie Instytutu Techniki i Systemów Bezpieczeństwa w pokoju 301 lub 303 przy Al. Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie i udziela informacji oraz przyjmuje dokumenty od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00, telefon: 34 361 59 70, e-mail: iet@ajd.czest.pl

Szczegóły i wykaz wymaganych dokumentów:

 • wydrukowany i podpisany formularz podania ,
 • kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia w kwocie 85 zł płatne w kasie Uczelni lub na konto Uczelni: nr rachunku: 23175010350000000013011378 (w tytule wpłaty podać: opłata rekrutacyjna, nazwisko i imię oraz kierunek studiów
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg),
 • kopię dyplomu studiów I stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu).
 • wydrukowane i podpisane oświadczenie o obowiązku uzupełnienia ewentualnych różnic programowych PDF
 • wydrukowane i podpisane oświadczenie dotyczące wyboru wariantu opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych PDF
Nasze profile
Polecamy

Współpraca
Aeroklub CzęstochowskiCentralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Urząd Miasta CzęstochowyStraż Miejska w Częstochowie
Państwowa Inspekcja SanitarnaPolski Czerwony Krzyż
Urząd Dozoru TechnicznegoKomenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Częstochowie
PPHU CERBER sp. J. ZPChr. w CzęstochowieFundacja Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA
STAC Security Training and Consulting Sp. z o.o.w CzęstochowieGEM S.C. w Częstochowie
SATEL Inteligentne Systemy AlarmoweAkademia Pierwszej Pomocy
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie