STUDIA PODYPLOMOWE - DETEKTYWISTYKA I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA
Detektywistyka i Systemy Bezpieczeństwa

Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa
Aleja Armii Krajowej 13/15
42-218 Częstochowa
tel./fax 34 3615970
e-mail: iet@ajd.czest.pl

Cel studiów

Studia podyplomowe Detektywistyka i Systemy Bezpieczeństwa mają na celu przygotowanie słucha-czy do uzyskania licencji detektywa i wielostronne przygotowanie do pracy w charakterze detekty-wa w zakresie:

 • skutecznego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, znajomości praw i obowiązków detektywa, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony da-nych osobowych;
 • podstaw kryminalistyki i kryminologii, zagadnień z zakresu prawa karnego i cywilnego oraz wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego.

Słuchacze zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie m.in. systemów alarmowych oraz monitoringu i kontroli dostępu. Specjaliści z tego zakresu są obecnie poszukiwani przez praco-dawców, a rynek pracy w tym obszarze cechuje dynamiczny rozwój. Ponadto słuchacze nabędą wie-dzę i umiejętności związane z identyfikacją biometryczną, kryptografią oraz informatyką śledczą. Program studiów jest zgodny z Ustawą z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 273 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. 2013 poz. 1638). Zgodnie z ww. aktami prawnymi osoba ubiegająca się o uzyskanie licencji detektywa musi legitymować się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochro-ny danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Studia realizowane są w systemie niestacjonarnym (zjazdy sobota-niedziela) i trwają dwa semestry. Program obejmuje 210 godzin dydaktycznych. Studia kończą się pozytywną oceną pracy końcowej i zdaniem egzaminu końcowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.

Organizacja zajęć

Czas trwania zajęć:
2 semestry
Łączna liczba zajęć: 210 godz.
Limit miejsc: 30

Zajęcia na studiach podyplomowych Detektywistyka i Systemy Bezpieczeństwa będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Techniki i Systemów Bezpieczeństwa WMP, Instytutu Politologii WNH oraz Instytutu Administracji WNS z Akademii im. Jana Długosza w Często-chowie. Podstawą doboru pracowników do poszczególnych zajęć będą jego kwalifikacje i dodatkowe kompetencje (publikacje, szkolenia, doświadczenie zawodowe). W proces dydaktyczny na Studiach Podyplomowych Detektywistyka i Systemy Bezpieczeństwa przewiduje się zaangażowanie w istotny sposób potencjalnych pracodawców absolwentów w/w studiów, będący jednocześnie praktykami z zakresu detektywistyki, kryminalistyki, kryminologii oraz informatyki śledczej.

Adresaci studiów

Oferta skierowana jest do osób pragnących uzyskać specjalistyczne, przyszłościowe kwalifikacje zawodowe oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką Detektywistyki i Systemów Bezpie-czeństwa. Jest to oferta szczególnie atrakcyjna dla osób pragnących uzyskać licencję detektywa i zdobyć wielostronne przygotowanie do pracy w charakterze detektywa oraz osób pragnących zdo-być wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie systemów alarmowych, monitoringu i kontroli dostępu. Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych Detektywistyka i Systemy Bezpieczeństwa jest legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

Warunki ukończenia studiów

 • Uczestnictwo w zajęciach;
 • Uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz pozytywne oceny ze wszystkich egzaminów przewidzia-nych w siatce studiów;
 • Pozytywnie zdany egzamin końcowy - obrona pracy końcowej.

Baza dydaktyczno-naukowa

Zajęcia dydaktyczne w ramach Studiów odbywać się będą w budynku Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (Aleja Armii Krajowej 13/15). Słuchacze Studiów będą korzystać z pracowni i laboratoriów Instytutu Techniki i Systemów Bezpieczeństwa, jak również z sal dydaktycznych będących w dyspozycji Instytutu, a także z Wydziało-wej Pracowni Informatycznej oraz z zasobów Biblioteki Wydziałowej i Uczelnianej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zajęcia odbywające się również w formie blended learningu to połączenie klasycznych wykładów i ćwiczeń z webinariami oraz e-learningiem. Zajęcia realizowane online będą stanowiły 12% wszystkich zajęć przewidzianych w planie studiów. Taka forma realizacji efektów kształcenia pozwoli zredukować liczbę zjazdów, co jest istotnym argumentem dla poten-cjalnych słuchaczy studiów podyplomowych.

Dodatkowe uprawnienia

Dzięki porozumieniom zawartym pomiędzy Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie z Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej, Urzędem Dozoru Technicznego oraz Security Training and Con-sulting Sp. z o.o. istnieje możliwość:

 • uzyskania uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej (CSPSP);
 • ukończenia szkolenia audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością opartego na normie PN-EN ISO 9001:2009 (UDT-CERT);
 • ukończenia szkolenia audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem i hi-gieną pracy opartego na normie PN-N 18001:2004 (UDT-CERT);
 • ukończenia szkolenia audytorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego opar-tego na normie PN-EN ISO 14001:2005 (UDT-CERT);
 • ukończenia kursu instruktora pierwszej pomocy Akademia Pierwszej Pomocy zNamiBez-pieczniej.pl (STaC).

Wszystkie powyższe kursy i szkolenia dodatkowe dla słuchaczy studiów podyplomowych Detektywi-styka i Systemy Bezpieczeństwa realizowane są przez partnerów Akademii im. Jana Długosza w Czę-stochowie na preferencyjnych warunkach finansowych.

Program studiów

Program studiów (.pdf)

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia (.pdf)

Karty wszystkich przedmiotów dostępne są w sekretariacie Instytutu Techniki i Systemów Bezpieczeństwa (pokój A-303).

Opłata za semestr:

 • 1650 zł, możliwa płatność w dwóch ratach.
 • Dla pracowników służb mundurowych przewidujemy zniżki w opłacie za studia wysoko-ści 15%.

Czas trwania zajęć:

dwa semestry

Nasze profile
Polecamy

Współpraca
Aeroklub CzęstochowskiCentralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Urząd Miasta CzęstochowyStraż Miejska w Częstochowie
Państwowa Inspekcja SanitarnaPolski Czerwony Krzyż
Urząd Dozoru TechnicznegoKomenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Częstochowie
PPHU CERBER sp. J. ZPChr. w CzęstochowieFundacja Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA
STAC Security Training and Consulting Sp. z o.o.w CzęstochowieGEM S.C. w Częstochowie
SATEL Inteligentne Systemy AlarmoweAkademia Pierwszej Pomocy
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie