KRYMINALISTYKA I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA - I STOPIEŃ
Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa - I stopień

Studia na kierunku Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa trwają sześć semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Kierunek realizowany jest w formie profilu praktycznego, co gwarantuje duży udział praktyków/ekspertów w procesie kształcenia. Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które pragną zdobyć wiedzę o współczesnych tendencjach w zakresie przestępczości kryminalnej i gospodarczej, wykorzystania metod i środków technicznych do rozpoznawania i wykrywania przestępstw i ich sprawców oraz projektowania nowoczesnych systemów bezpieczeństwa.

Absolwent Kryminalistyki i Systemów Bezpieczeństwa będzie potrafił zastosować metodologię ekspertyz kryminalistycznych z wykorzystaniem m.in. badań fizykochemicznych, fotograficznych, identyfikacyjnych, zabezpieczyć ślady, wnioskować na podstawie ujawnionych śladów, przeprowadzić oględziny miejsca, osób i rzeczy, a ponadto będzie umiał monitorować zagrożenia, projektować systemy bezpieczeństwa, w tym systemy alarmowe i systemy kontroli dostępu oraz będzie dokonywał oceny zjawisk społecznych związanych z przestępczością, jak również identyfikował i współuczestniczył w zwalczaniu działalności przestępczej.

Zaproponowany dla kierunku profil praktyczny umożliwi absolwentom zdobycie szeregu umiejętności i kompetencji gwarantujących odpowiedzialny i skuteczny udział w procesie pozyskiwania dowodów przestępstw oraz w projektowaniu technicznych systemów zabezpieczeń. Podkreślić należy fakt, iż wiele osób spośród prowadzących zajęcia na proponowanym kierunku jest ekspertami i praktykami posiadającymi bogate doświadczenie zawodowe bezpośrednio związane z kryminalistyką, bądź systemami bezpieczeństwa.

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa to kierunek studiów, dający absolwentom możliwość zatrudnienia zarówno w różnego typu laboratoriach kryminalistycznych, wywiadowniach gospodarczych, służbach mundurowych takich jak Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Służba Więzienna, Straż Ochrony Kolei, Straż Graniczna, czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz firmach zajmujących się kompleksowym zapewnieniem bezpieczeństwa, jak również w jednostkach zapewniających ochronę i bezpieczeństwo instytucji finansowych i przedsiębiorstw produkcyjnych. Ponadto absolwenci kierunku będą posiadali kompetencje pozwalające na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej np. w zakresie usług detektywistycznych, bądź monitoringu, kontroli dostępu i systemów alarmowych.

Podkreślić należy, iż istnieje możliwość uzyskania przez studentów certyfikatów niezależnych instytucji i firm, które potwierdzą kompetencje absolwentów i przyczynią się do poprawy ich konkurencyjności na rynku pracy

Specjalności

W ramach studiów realizowane są dwie specjalności, które są bezpośrednią odpowiedzią na zapotrzebowanie przemysłu i rynku pracy:

 • Chemia w Kryminalistyce
 • Biometria i Informatyka Śledcza
 • Specjalność Chemia w Kryminalistyce pozwoli zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień dotyczących chemii kryminalistycznej, opartych na podstawach nauk matematyczno przyrodniczych. Absolwent zdobędzie umiejętności praktyczne, takie jak umiejętności pracy z nowoczesną aparaturą i sprzętem analitycznym oraz posługiwania się sprzętem komputerowym i jego wykorzystaniem w pracy zawodowej. Absolwent będzie potrafił wykorzystać metody analityczne i procedury badawcze m.in. do identyfikacji i charakterystyki badanych substancji, zastosować w praktyce techniki chromatograficzne i spektroskopowe, jak również interpretować wyniki prowadzonych analiz i wyciągać na ich podstawie poprawne wnioski.

  Specjalność Biometria i Informatyka Śledcza umożliwi zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności, związanej z procesem identyfikowania, zabezpieczania, analizowania i prezentowania dowodów elektronicznych w sposób umożliwiający dopuszczenie ich w postępowaniu sądowym, zarządzania bezpieczeństwem systemów informacyjnych oraz wykorzystania metod biometrycznej identyfikacji tożsamości. Absolwent będzie posiadał wiedzę dotyczącą poszczególnych aspektów informatyki śledczej, w tym również odzyskiwania danych, audytu IT oraz cyberprzestępczości. Absolwent będzie w szczególności przygotowany do przeprowadzania i raportowania analiz śledczych różnych nośników informacji, zabezpieczania informacji przetwarzanych, gromadzonych i przesyłanych w sieci oraz wykrywania i zapobiegania oszustwom i nadużyciom teleinformatycznym. Zajęcia będą prowadzone przez praktyków, którzy posiadają aktualną wiedzę o metodach biometrycznej identyfikacji tożsamości oraz sposobach i narzędziach działania osób dokonujących przestępstw z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

  Siatki godzin dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

  Kierunek prowadzony jest przez:

  Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa
  Aleja Armii Krajowej 13/15
  42-218 Częstochowa
  tel./fax 34 3615970
  e-mail: iet@ujd.edu.pl

  Nasze profile
  Polecamy

  Współpraca
  Aeroklub CzęstochowskiCentralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
  Urząd Miasta CzęstochowyStraż Miejska w Częstochowie
  Państwowa Inspekcja SanitarnaPolski Czerwony Krzyż
  Urząd Dozoru TechnicznegoKomenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Częstochowie
  PPHU CERBER sp. J. ZPChr. w CzęstochowieFundacja Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA
  STAC Security Training and Consulting Sp. z o.o.w CzęstochowieGEM S.C. w Częstochowie
  SATEL Inteligentne Systemy AlarmoweAkademia Pierwszej Pomocy
  Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie