STUDIA PODYPLOMOWE - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa
Aleja Armii Krajowej 13/15
42-218 Częstochowa
tel. 608 550 339
e-mail: u.nowacka@ujd.edu.pl

W związku z uchwalonymi zmianami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym dalej RODO) i jego wejściem do krajowego porządku prawnego z dniem 25 maja 2018 r. powstaje potrzeba edukowania osób odpowiedzialnych za bezpieczeostwo informacji w szczególności w podmiotach organów publicznych przetwarzających dane osobowe, mając na uwadze koniecznośd wyznaczenia (zatrudnienia) Inspektora Ochrony Danych (obecnego ABI).

Plany zajęć

Terminy zjazdów oraz plany zajęć dostępne są w zakładce Plany zajęć .

Ogólne cele kształcenia

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Studia realizowane są we współpracy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Forma i czas trwania

Studia trwają dwa semestry i prowadzone będą w formie dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela) zgodnie z organizacją roku akademickiego. Planuje się organizowanie pięciu zjazdów w semestrze. Zajęcia będą zorganizowane w postaci wykładów, konwersatoriów i laboratoriów podczas których wykładowcy zastosują nowoczesne formy przekazu. Zajęcia prowadzić będą praktycy i specjaliści z zakresu ochrony danych osobowych współpracujący z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Studia kończą się pozytywną oceną pracy końcowej i zdaniem egzaminu końcowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie;
 • Certyfikat wydany przez PIKW Sp. z o.o. Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 • Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. (WIĘCEJ INFORMACJI )
 • Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po spełnieniu warunków określonych przez PIKW - patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW (WIĘCEJ INFORMACJI)

Plan studiów obejmuje 210 godzin, w ramach których realizowane będą następujące bloki tematyczne:

 • Wprowadzenie do zagadnień związanych z kontrolą systemów informacyjnych i ochroną danych osobowych;
 • Planowanie i realizacja kontroli, sprawdzeń i audytów w zakresie związanym z zabezpieczeniem informacji;
 • Zarządzanie IT. Kontrola Technologii Informacyjnej i Technologii związanych;
 • Planowanie i organizacja systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych;
 • Zarządzanie ryzykiem w obrębie danych osobowych;
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z wymaganiami ISO/IEC 27001:2013;
 • Audyt infrastruktury teleinformatycznej;
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom skutkującym wyciekiem danych osobowych;
 • Ochrona organizacji przed wyciekiem danych osobowych;
 • Kontynuacja działalności po awarii. Zarządzanie ciągłością działania;
 • Prawne aspekty związane z ochroną danych osobowych.

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata)

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych Ochrona Danych Osobowych jest legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. Studia przeznaczone są dla osób, które odpowiadają za proces ochrony danych osobowych w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Posiadanie danych osobowych nakłada na organizacje (tak jak i na inne podmioty) szereg różnych obowiązków. Są to m.in.:

 • obowiązek ochrony tych danych (zabezpieczenia ich przed dostępem do nich osób trzecich),
 • obowiązek informacyjny wobec osób, których dane posiadamy (informowania, że mamy te dane i do jakich celów je wykorzystujemy),
 • obowiązek rejestracyjny (czyli zgłoszenia informacji o danych do rejestru prowadzonego przez GIODO).

Warunki ukończenia studiów

 • Uczestnictwo w zajęciach;
 • Uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz pozytywne oceny ze wszystkich egzaminów przewidzianych w siatce studiów;
 • Pozytywnie zdany egzamin końcowy - obrona pracy końcowej.

Baza dydaktyczno-naukowa

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w budynku Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 13/15. Uczelnia dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczną.

Karty wszystkich przedmiotów dostępne są w sekretariacie Instytutu Techniki i Systemów Bezpieczeństwa (pokój A-303).

Opłata za semestr: 2500 zł, możliwa płatność w ratach

Nasze profile
Polecamy

Współpraca
Aeroklub CzęstochowskiCentralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Urząd Miasta CzęstochowyStraż Miejska w Częstochowie
Państwowa Inspekcja SanitarnaPolski Czerwony Krzyż
Urząd Dozoru TechnicznegoKomenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Częstochowie
PPHU CERBER sp. J. ZPChr. w CzęstochowieFundacja Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA
STAC Security Training and Consulting Sp. z o.o.w CzęstochowieGEM S.C. w Częstochowie
SATEL Inteligentne Systemy AlarmoweAkademia Pierwszej Pomocy
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie