STUDIA PODYPLOMOWE - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa
Aleja Armii Krajowej 13/15
42-218 Częstochowa
tel. 608 048 027
e-mail: m.sosnowski@ujd.edu.pl

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy realizowane są przy współpracy z firmą SECURA, która jest realizatorem nadzorów bhp, projektów doradczych i szkoleniowych dla firm z całej Polski.

Cel studiów

Studia podyplomowe Bezpieczeństwa i Higieny Pracy mają za cel wyposażenie słuchaczy według standardów europejskich, w interdyscyplinarną wiedzę w aspekcie zagrożeń w środowisku pracy, sprzętu ochrony zbiorowej i indywidualnej, ergonomii i fizjologii pracy, systemów zarządzania BHP, prawnych aspektów bezpieczeństwa oraz dydaktyki w szkoleniu BHP. Absolwenci zdobędą ponadto szereg praktycznych umiejętności z zakresu bezpieczeństwa pracy w poszczególnych branżach, pierwszej pomocy, oceny ryzyka zawodowego, technicznych systemów zabezpieczeń, toksykologii środowiska pracy, ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń wybuchowych, technik informatycznych w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy oraz badania wypadków i kontroli stanu BHP.
W konsekwencji osoby zajmujące się już pracą w służbach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jak i osoby dopiero zamierzające rozpocząć działalność w tej branży, spełnią kryteria formalne i merytoryczne wynikające z aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, według którego pracownikami na stanowiskach starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw BHP mogą być m.in. osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Absolwenci zdobędą więc uprawnienia do objęcia w/w stanowisk i będą potrafili skutecznie pomóc przedsiębiorstwom w przygotowaniu do polskich i unijnych procedur regulujących obszar Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Studia realizowane są w systemie niestacjonarnym (zjazdy sobota-niedziela) i trwają dwa semestry. Program obejmuje 200 godzin dydaktycznych. Studia kończą się pozytywną oceną pracy końcowej i zdaniem egzaminu końcowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.

Kadra

Zajęcia prowadzić będą pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, inspektorzy pracy (PIP) oraz praktycy i specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa pożarowego, m.in.:

Artur Lipowicz
Główny specjalista ds. bhp z 10 letnim stażem pracy. Na co dzień zawodowo związany z firmami z branży: przemysł ciężki, automotiv oraz budownictwo. Posiada również doświadczenie we współpracy z instytucjami samorządowymi i oświatowymi oraz z firmami produkcyjnymi. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na bezpieczeństwie szeroko ujętym i traktowanym jako proces. Od 2001 roku jest również instruktorem pierwszej pomocy. W latach 2000 - 2005 kierował grupami ratowniczymi w organizacjach pozarządowych. Jest również autorem i współautorem licznych publikacji i materiałów edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy. Za swoją działalność otrzymał brązowy medal za zasługi dla obronności kraju, brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa, brązowy medal WOPR za zasługi, wyróżnienie Rady Ochrony Pracy działającej przy Sejmie za szczególne zaangażowanie społeczne na rzecz bezpieczeństwa pracy.

Andrzej Nowak
- praktyk, czynny zawodowo specjalista d/s bhp nieprzerwanie od 1999 roku w bardzo wielu branżach,
- wiceprezes Zarządu Głównego, Prezes o/Częstochowa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP,
- biegły sądowy w zakresie BHP przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie,
- laureat wyróżnienia ZŁOTE SZELKI 2013 r.,
- autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu BHP w prasie branżowej,
- stały współpracownik Redakcji ATEST - Ochrona Pracy,
- członek kolegium redakcyjnego "Przyjaciela przy Pracy",
- trzykrotnie (w 2008, 2010, 2013 r.) wyróżniany dyplomami uznania za zasługi dla ochrony pracy przez Marszałka Sejmu RP oraz Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy,
- uczestnik (w wielu przypadkach czynny) kilkudziesięciu konferencji (w tym kilka międzynarodowych) w zakresie bhp.

Maciej Ujma
Absolwent Wydziału Elektryczny Politechnik Częstochowskiej. Od września 1995 roku do chwili obecnej pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Po ukończeniu aplikacji administracyjnej w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu i złożeniu egzaminu państwowego w 1996 r. pracował początkowo na stanowisku inspektora pracy, a następnie jako starszy inspektor pracy. W roku 2004 uzyskał tytuł specjalisty w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. W roku 2009 awansował na stanowiska nadinspektora pracy. Od roku 2010 został wpisany na stanowisko wykładowcy w Ośrodku Szkolenia PIP, gdzie prowadzi szkolenia dla kandydatów na inspektorów pracy, rzeczoznawców bhp, społecznych inspektorów pracy oraz innych. Prowadzi również szkolenia okresowe i doskonalące dla pracowników służby bhp oraz kadry kierowniczej.

Organizacja zajęć

Czas trwania zajęć: 2 semestry
Łączna liczba zajęć: 200 godz.
Limit miejsc: 30

Studia prowadzone będą w trybie dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela) zgodnie z organizacją roku akademickiego.
Zajęcia będą zorganizowane z wykorzystaniem blended learningu, czyli w formie klasycznych wykładów, konwersatoriów i laboratoriów połączonych z e-learningiem oraz webinariami (słuchacze będą uczestniczyli w wybranych zajęciach bez wychodzenia z domu - wystarczy komputer z dostępem do Internetu). Pozwoli to zminimalizować liczbę zjazdów.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie.

Adresaci studiów

Oferta skierowana jest do osób pragnących uzyskać specjalistyczne, przyszłościowe kwalifikacje zawodowe oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Jest to oferta szczególnie atrakcyjna dla osób pełniących już określone funkcje w służbach BHP jak i osób prowadzących działalność gospodarczą w przedmiocie wykonywania zadań służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakładach pracy zatrudniających do 100 osób, na których Rozporządzenie nałożyło obowiązek uzupełnienia kwalifikacji. Szerokie spektrum zagadnień będących przedmiotem zajęć pozwala na uczestnictwo w studiach podyplomowych również osobom zamierzającym związać swoją karierę zawodową z branżą Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, dla których brak tego elementu wykształcenia stanowi barierę awansu zawodowego.
Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jest legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

Warunki ukończenia studiów

 • Uczestnictwo w zajęciach;
 • Uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz pozytywne oceny ze wszystkich egzaminów przewidzianych w siatce studiów;
 • Pozytywnie zdany egzamin końcowy - obrona pracy końcowej.

Baza dydaktyczno-naukowa

Zajęcia dydaktyczne realizowane w formie klasycznej odbywać się będą w budynku Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (Aleja Armii Krajowej 13/15). Słuchacze będą korzystać z m.in. Pracowni BHP Instytutu Techniki i Systemów Bezpieczeństwa, a także z Wydziałowej Pracowni Informatycznej oraz z zasobów Biblioteki Wydziałowej i Uczelnianej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zajęcia odbywające się w formie elektronicznej (zdalnej), będą realizowane z wykorzystaniem aplikacji dostarczonych przez firmę SECURA (platforma e-learningowa oraz aplikacja do webinarów).

Dodatkowe uprawnienia

Dzięki porozumieniom zawartym pomiędzy Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie z Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej, Urzędem Dozoru Technicznego oraz firmą SECURA istnieje możliwość:

 • uzyskania uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej (CSPSP);
 • ukończenia szkolenia audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością opartego na normie PN-EN ISO 9001:2009 (UDT-CERT);
 • ukończenia szkolenia audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy opartego na normie PN-N 18001:2004 (UDT-CERT);
 • ukończenia szkolenia audytorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego opartego na normie PN-EN ISO 14001:2005 (UDT-CERT);
 • ukończenia kursu dla wykładowców na szkoleniach BHP (SECURA);
 • ukończenia kursu instruktora pierwszej pomocy (SECURA).

Wszystkie powyższe kursy i szkolenia dodatkowe dla słuchaczy studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy realizowane są przez partnerów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na preferencyjnych warunkach finansowych.

Program studiów

Efekty kształcenia

Karty wszystkich przedmiotów dostępne są w sekretariacie Instytutu Techniki i Systemów Bezpieczeństwa (pokój A-303).

Opłata za semestr:

 • 1650 zł, możliwa płatność w dwóch ratach

Czas trwania zajęć:

 • dwa semestry

Nasze profile
Polecamy

Współpraca
Aeroklub CzęstochowskiCentralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Urząd Miasta CzęstochowyStraż Miejska w Częstochowie
Państwowa Inspekcja SanitarnaPolski Czerwony Krzyż
Urząd Dozoru TechnicznegoKomenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Częstochowie
PPHU CERBER sp. J. ZPChr. w CzęstochowieFundacja Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA
STAC Security Training and Consulting Sp. z o.o.w CzęstochowieGEM S.C. w Częstochowie
SATEL Inteligentne Systemy AlarmoweAkademia Pierwszej Pomocy
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie