STUDIA PODYPLOMOWE - EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Edukacja dla bezpieczeństwa

Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa
Aleja Armii Krajowej 13/15
42-218 Częstochowa
tel./fax 34 3615970
e-mail: iet@ajd.czest.pl

Dla kogo?

Studia Podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych pedagogicznych magisterskich lub innych studiów magisterskich uzupełniony dodatkowymi kwalifikacjami pedagogicznymi, zainteresowanych zdobyciem dodatkowych uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu "Edukacji dla bezpieczeństwa", poszerzeniem wiedzy potrzebnej do realizacji zajęć edukacyjnych z zakresu np. "Edukacji Prozdrowotnej", "Obrony Cywilnej", "Przysposobienia obronnego" itp

Studia Podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa są odpowiedzią na potrzeby nauczycieli w zakresie zdobycia kwalifikacji do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa wprowadzonego do gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (jako obowiązujące zajęcia edukacyjne) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr4, poz.17).

Cel studiów

Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia nowego w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego przedmiotu – Edukacja dla bezpieczeństwa. W ramach studiów uczestnicy zapoznają się z: ochroną przed skutkami różnorodnych zagrożeń (ekologicznych, w środowisku pracy, pożarowych, społecznych itp.), ochroną ludności i obroną cywilną, systemami ratownictwa medycznego i pierwszą pomocą, zagrożeniami w czasie pokoju i wojny, organizacją i funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa, komunikowaniem się w sytuacjach zagrożeń, bezpieczeństwem informacji oraz metodyką nauczania i technologią informacyjną związaną z edukacją dla bezpieczeństwa. Kształcenie w ramach studiów ma charakter interdyscyplinarny. Studia realizowane będą w formie połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami konwersatoryjnymi i laboratoryjnymi.

Organizacja zajęć

Studia realizowane są w systemie niestacjonarnym i trwają trzy semestry. Program obejmuje 410 godzin dydaktycznych. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

Absolwenci podyplomowych studiów Edukacja dla bezpieczeństwa otrzymują świadectwo ukończenia studiów, które uprawnia do zatrudnienia w charakterze nauczyciela drugiego przedmiotu "Edukacji dla bezpieczeństwa" w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz do prowadzenia różnego rodzaju szkoleń i ścieżek edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa, rozpoznawania zagrożeń oraz przeciwdziałania tym zagrożeniom w szkołach i innych placówkach oświatowych różnego typu.

Program zajęć

Karty wszystkich przedmiotów dostępne są w sekretariacie Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa (pokój A-303).

Opłata za semestr: 1600 zł, możliwa płatność w ratach.

Nasze profile
Polecamy

Współpraca
Aeroklub CzęstochowskiCentralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Urząd Miasta CzęstochowyStraż Miejska w Częstochowie
Państwowa Inspekcja SanitarnaPolski Czerwony Krzyż
Urząd Dozoru TechnicznegoKomenda Miejska Państowej Straży Pożarnej w Częstochowie
PPHU  CERBER  sp. J. ZPChr. w CzęstochowieFundacja Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA
STAC Security Training and Consulting Sp. z o.o.w CzęstochowieGEM  S.C. w Częstochowie
SATEL Inteligentne Systemy AlarmoweAkademia Pierwszej Pomocy
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie